logo 03

 

cudzyslow 03Termin czwartej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do IV Edycji będą przyjmowane od 8 do 16 listopada 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla IV Edycji.
Termin może ulec przesunięciu.

 

cudzyslow 03Termin trzeciej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do III Edycji będą przyjmowane od 4 do 12 października 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla III Edycji.

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – EDYCJA III
poniedziałek, 04 marca 2013

Lista wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z pomostowym po ocenie przez Komisję Oceny Wniosków dostępna TUTAJ.

 

Dniem ogłoszenia wyników prac Komisji Oceniającej Wnioski, jest dzień pojawienia się ich na stronie internetowej projektu, tj. 04.03.2013 rok.

 

Zgodnie z zapisami w „Regulaminie prac Komisji Oceny Wniosków” (dostępnym w zakładce „do pobrania” -> „Regulaminy”):


§ 8
Procedura odwoławcza od decyzji KOW
1. Uczestnikowi projektu, którego wniosek wraz z biznesplanem został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytorycznej przysługuje możliwość złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku wraz z biznesplanem pod warunkiem przedstawienia dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia (min. 1000 znaków) i/lub ewentualnych uchybień formalnych. (…)

 

3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyników z posiedzenia KOW.


Osoby, którym nie udało się zakwalifikować do otrzymania dotacji, za dzień otrzymania wyników z posiedzenia KOW przyjmują dzień pojawienia się ich na stronie www.wlasnafirma.zut.edu.pl (dotyczy zapisu w pkt. 3, §8).