logo 03

 

cudzyslow 03Termin czwartej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do IV Edycji będą przyjmowane od 8 do 16 listopada 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla IV Edycji.
Termin może ulec przesunięciu.

 

cudzyslow 03Termin trzeciej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do III Edycji będą przyjmowane od 4 do 12 października 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla III Edycji.

 

O projekcie

Projekt „Z WŁASNĄ FIRMĄ KU PRZYSZŁOŚCI” realizowany jest przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, PRIORYTET VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Projekt ma na celu wesprzeć osoby, które chcą założyć własną działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim. Łącznie pomożemy 48 osobom (12 osób na edycję).

 

Projekt wystartował 01.07.2012 roku i zakończy się 31.05.2014 roku. Przez ten czas zrealizujemy 4 edycje szkoleniowe w 15-sto osobowych grupach:

 

EDYCJA I 19-24 listopad 2012

EDYCJA II 10-15 grudzień 2012

EDYCJA III 14-19 styczeń 2013

EDYCJA IV 04-09 luty 2013

 

OFERUJEMY:

 

 • bezpłatne szkolenia i doradztwo przygotowujące do założenia działalności gospodarczej;

 • otrzymanie jednorazowej dotacji w wysokości do 20 000 zł (12 osób na każdą edycję);

 • otrzymanie wsparcia pomostowego przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 800 zł (przyznawane wraz ze wsparciem finansowym) z możliwością przedłużenia na kolejne 6 miesięcy dla 6 osób.

 

Kliknij na poniższe tytuły, aby zapoznać się co oferujemy w ramach projektu.

 

Szkolenia

W ramach projektu uczestnicy skorzystają z darmowych szkoleń, które są niezbędne do prowadzenia własnej firmy:

 • Przygotowanie i realizacja biznes planu oraz wniosku o wsparcie finansowe – 18h

 • Prowadzenie KPiR, wystawianie faktur – 4h

 • Zagadnienia prawne związane z prowadzeniem firmy – 2h

 • Formy pozyskiwania funduszy zewnętrznych przez przedsiębiorców, poprawa rentowności firmy – 4h

 • Rozliczanie US i ZUS – 2h

 • Przygotowanie i rozliczanie wniosków na otrzymanie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego – 6h

 • Inne tematy wskazane przez Uczestników podczas rozmowy z doradcą zawodowym – 12h

Szkolenia prowadzone będą w Szczecinie w pomieszczeniach ZUT przy ul. Janickiego 31 od poniedziałku do soboty po 8 godzin lekcyjnych dziennie. Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatne podręczniki oraz wyżywienie w trakcie trwania szkoleń. Metodologia zajęć zakłada min. 60% zajęć w formie konwersatoriów i max. 40% w formie wykładu.

 

Doradztwo

DORADZTWO PODSTAWOWE – świadczone będzie w wymiarze 7h lekcyjnych na każdego uczestnika i rozpocznie się po zakończonym cyklu szkoleniowym dla danej edycji. Uczestnicy będą mogli korzystać z tej formy wsparcia do około 2 tygodni od zakończenia udziału w szkoleniu. Do wyboru będą mieli 10 doradców z dziedzin zbieżnych z tematyką szkoleń.

 

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE – świadczone będzie w wymiarze 7h na każdą osobę, która założyła firmę. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia przez 12 miesięcy licząc od dnia założenia firmy. Doradztwo skupiać się będzie na problemach uczestników projektu związanych z prowadzeniem firmy.

 

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie przebiegać w czterech etapach:

ETAP I. OCENA FORMALNA

W trakcie pierwszego etapu weryfikowane będą informacje zawarte w osobiście podpisanym formularzu rekrutacyjnym, który uczestnicy dostarczyli w odpowiednim czasie do Biura Projektu.

Kandydować do projektu będą mogły osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • posiadają miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów: wałecki, choszczeński, gryficki, pyrzycki, stargardzki, łobeski, goleniowski, gryfiński, kamieński, drawski, białogardzki, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński;

 • zamierzają założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego;

 • nie posiadały wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (tj. przed dniem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie), niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić faktyczne uruchomienie działalności gospodarczej;

 • posiadają (wraz ze stosownym zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy) status osoby bezrobotnej bądź poszukującej pracy;

 • posiadają, zgodnie z art. 11 Kodeksu Cywilnego, pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osiągnięty wiek pełnoletniości (skończone 18 lat);

 • nie otrzymywały w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia
  do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych;

 • nie pozostają w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu;

 • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 8.1.2/ Działania 6.2 PO KL na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

 • nie są uczestnikami/czkami innych projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL;

 • nie są lub nie były powiązane z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związkiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

 • nie są karane za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 • nie przekroczyły przyznanej w bieżącym roku oraz w 2 poprzedzających go latach kalendarzowych pomocy de minimis w wysokości 200 000 euro lub 100 000 euro w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego oraz nie spowoduje takiego przekroczenia poprzez pomoc, o którą będzie wnioskować podczas uczestnictwa w ww. projekcie.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostaną jedynie te osoby, które spełniać będą wszystkie wyżej wymienione warunki.

 

ETAP II. OCENA MERYTORYCZNA.

W jej trakcie weryfikowany będzie przede wszystkim pomysł na biznes danej osoby. W trakcie tej oceny będzie można uzyskać 45 pkt. w tym:

 • 30 pkt. za opis przedsięwzięcia (pozwoli to na wyselekcjonowanie najbardziej zaawansowanych pomysłów na biznes),

 • 10 pkt. za innowacyjność przedsięwzięcia (dzięki temu promowane będą przedsięwzięcia ciekawe, nowatorskie),

 • 5 pkt. za zgodność doświadczenia i wykształcenia z proponowaną działalnością (daje to większą gwarancję na sukces całego przedsięwzięcia).

Dodatkowo na tym etapie rekrutacji będzie można uzyskać dodatkowe punkty odpowiednio za:

 • bycie kobietą – 2 punkty;

 • zaświadczenie o byciu osobą niepełnosprawną – 4 punkty;

 • za zamieszkiwanie terenów wiejskich – 2 punkty.

Ostateczna punktacja przyznana podczas oceny merytorycznej będzie średnią ocen członków komisji rekrutacyjnej. Maksymalnie można uzyskać 53 punkty, gdzie minimalna liczba punktów mogąca zakwalifikować kandydata do kolejnego etapu rekrutacji wynosi 27.

 

ETAP III. SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM.

Do 2 godzinnego spotkania z DORADCĄ ZAWODOWYM przystąpi 30 osób z najwyższą punktacją z etapu II. DORADCA ZAWODOWY, który posiadać będzie wykształcenie psychologiczne, przeprowadzi na kandydacie/tce test kompetencji, po czym go zweryfikuje (oceni od 1 do 10) i w zależności od wyniku sporządzi pisemną opinię do przyznanej punktacji.

Uzyskane punkty z II i III etapu rekrutacji będą stanowić sumę przyznanych punktów i przejdą do IV etapu.

Wyniki rekrutacji z etapu III zostaną opublikowane na stronie www projektu z podaniem przypisanego kodu i przyznanej mu punktacji.

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu zostaną o tym niezwłocznie poinformowane i zaproszone na wyznaczony termin rozmowy (etap IV).

 

ETAP IV. ROZMOWA Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ.

Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę wyniki ocen z poprzednich etapów, przeprowadzi rozmowę z osobami zakwalifikowanymi do IV etapu, dając im możliwość zaprezentowania zarówno swojej osoby jak i pomysłu na własną firmę.

Rozmowa będzie wyglądała następująco:

 • prezentacja własna kandydata/ki (możliwość wykorzystania prezentacji multimedialnej);

 • wywiad/dyskusja z kandydatem/ką (weryfikacja predyspozycji kandydata/ki do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem sytuacji życiowej i sytuacji trudnych);

 • ocena kandydata/ki przez Komisję Rekrutacyjną po zakończony udziale osoby kandydującej.

 

Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje predyspozycje kandydata/ki do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej analizując następujące cechy:

 • Samodzielność

 • Przedsiębiorczość

 • Odpowiedzialność

 • Umiejętność planowania i myślenia analitycznego

 • Sumienność

 

Komisja Rekrutacyjna sporządzi pisemne opinie na temat ww. cech (min. 1000 znaków). Dodatkowo, Członkowie Komisji Rekrutacyjnej będą musieli odpowiedzieć na pytanie: "Czy oceniana osoba posiada predyspozycje do prowadzenia własnej firmy?" mając do dyspozycji 5 odpowiedzi. W zależności od wybranej odpowiedzi, uzyskane punkty mnożone będą przez współczynnik od 0,8 do 1,2 zgodnie z poniższymi wariantami odpowiedzi:

 • ZDECYDOWANIE TAK - współczynnik 1,2

 • RACZEJ TAK - 1,1

 • TRUDNO JEDNOZNACZNIE OCENIĆ - 1

 • RACZEJ NIE - 0,9

 • ZDECYDOWANIE NIE - 0,8

 

W każdej z 4 edycji do udziału w projekcie przyjętych zostanie 15 osób z najwyższą punktacją po IV ETAPIE. Ostateczna minimalna ilość punktów wymagana od wszystkich kandydatów wynosić będzie 33 pkt. Poniżej tego progu nie będzie można zostać przyjętym do projektu.

 

 

end faq