logo 03

 

cudzyslow 03Termin czwartej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do IV Edycji będą przyjmowane od 8 do 16 listopada 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla IV Edycji.
Termin może ulec przesunięciu.

 

cudzyslow 03Termin trzeciej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do III Edycji będą przyjmowane od 4 do 12 października 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla III Edycji.

 

Poszukiwani eksperci
wtorek, 27 listopada 2012

Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie POSZUKUJE EKSPERTÓW biorących udział w pracach Komisji Oceny Wniosków w projekcie pt. „Z własną firmą ku przyszłości" dla IV edycji projektowych (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej).

 

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (rozumiane dalej jako kwalifikacje);
 • min. roczne doświadczenie w pracy przy projektach finansowanych z Działania 6.2 PO KL (rozumiane dalej jako kwalifikacje);
 • doświadczenie w sferze przedsiębiorczości (rozumiane dalej jako kwalifikacje);
 • doświadczenie w ocenie wniosków o wsparcie finansowe oraz podstawowe/przedłużone pomostowe (rozumiane dalej jako kwalifikacje);
 • znajomość ,,Ramowych wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości
 • w ramach działania 6.2";
 • rzetelność, obiektywizm;
 • dyspozycyjność (także w weekendy).

 

Zakres obowiązków:

 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 • selekcja oraz obiektywny wybór najlepszych pomysłów na własny biznes,
 • ocena biznesplanów obejmująca m.in. wykonywalność przedsięwzięcia, operacyjność, kompletność itd. wraz z przypisaną im punktacją oraz uzasadnieniem dla przyznanej oceny (minimum 3 zdania
 • w ramach każdej z części oceny),
 • ocena wniosków w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków oraz zgodnie z założeniami zawartymi w Ramowych Wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości
 • w ramach działania 6.2,
 • sporządzenie i sprawdzenie list rankingowych obejmujących osoby zakwalifikowane i osoby rezerwowe w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 • dokonanie ocen w/w wniosków na wzorach Zamawiającego.

 

Terminy prac komisji:
Sprawdzanie wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego (w tym biznesplan) i podstawowego pomostowego:

 • I edycja 2-7 stycznia 2013 r. (przesłanie listy rankingowej Zamawiającemu - ostatniego dnia do godz. 10:00)
 • II edycja: 17-23 stycznia 2013 r.( przesłanie listy rankingowej - jak wyżej)
 • III edycja: 15-20 lutego 2013 r. (przesłanie listy rankingowej - jak wyżej)
 • IV edycja: 7-13 marca 2013 r. (przesłanie listy rankingowej - jak wyżej)


Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieznacznych przesunięć w w/w terminach, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

Sprawdzanie wniosków na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego datuje się na 5 miesiąc prowadzenia działalności przez Uczestników, stąd termin ten zostanie ustalony w późniejszym okresie.

 

Prosimy o składanie CV, listu motywacyjnego oraz oferty cenowej:

 • osobiście na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie, ul. Janickiego 31 pokój 110
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2012 roku o godzinie 11:00.

 

Szczegółowe informacje:
mgr Anna Grużewska
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (91) 449 60 44

 

Ofertę cenową (brutto) należy skalkulować, jako oczekiwane wynagrodzenie za sprawdzenie (z uwzględnieniem opisanego powyżej zakresu obowiązków):
A. 1-ego kompletu składającego się z: jednego wniosku na otrzymanie wsparcia finansowego i jednego wniosku na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego;
B. 1-ego wniosku na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

W przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podanie ceny netto i brutto oferty uwzględniającej podatek VAT.


Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kwocie brutto.

 

Zastrzega się unieważnienie postępowania, jego ponowienie bądź przedłużenie, jeżeli w wymaganym terminie nie zostanie złożona oferta lub najkorzystniejsza oferta będzie zawierać cenę przekraczającą szacowaną kwotę przeznaczoną na realizację zlecenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie odbiegać od założeń budżetowych projektu „Z własną firmą ku przyszłości",
 • po wyborze Wykonawcy, podjęcia rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia  warunków realizacji zamówienia.

 

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.