logo 03

 

cudzyslow 03Termin czwartej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do IV Edycji będą przyjmowane od 8 do 16 listopada 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla IV Edycji.
Termin może ulec przesunięciu.

 

cudzyslow 03Termin trzeciej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do III Edycji będą przyjmowane od 4 do 12 października 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla III Edycji.

 

WYKONAWCY PROJEKTU DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY BUDYNKU WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO ZUT W SZCZECINIE
piątek, 10 sierpnia 2012

Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu „Z własną firmą ku przyszłości” z działania 6.2 PO KL i koniecznością zachowania zasady rozeznania rynku poszukuje wykonawcy projektu dostosowania infrastruktury budynku Wydziału Ekonomicznego przy ul. Janickiego 31 w Szczecinie do potrzeb osób niepełnosprawnych, w skład którego wchodzi likwidacja progu i montaż/zakup przesuwnych drzwi wejściowych do budynku oraz oznakowanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej:

 

 

 

1. Warunki zapytania:

 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło/faktury VAT lub rachunku,

 • praca w terminie: sierpień 2012 – październik 2012,

 • każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę,

 • ofertę należy złożyć w języku polskim,

 • treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego,

 • złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty.

 

 

2. Opis sposobu przygotowania ofert

 • oferta powinna zawierać kwotę oczekiwanego wynagrodzenia brutto za pracę opisaną w pkt. 1 zapytania ofertowego,

 • cena brutto powinna zawierać należny podatek (zaliczkę) od osób fizycznych
  i wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne lub inne składki i należności przewidziane stosownymi przepisami z tytułu umów cywilnoprawnych;

 • w przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podanie ceny brutto oferty uwzględniającej podatek VAT (jeśli dotyczy);

 • w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną do ofert należy dołączyć umowę regulującą współpracę przedsiębiorców (wspólników spółki).

 

 

3. Ocena Ofert

 • oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym;

 • w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

 • zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujący kryteriów oceny ofert:

  • cena brutto oferty

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która odbiegać będzie od założeń budżetowych projektu;

 • po wyborze Wykonawcy, podjęcia rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia;

 • zmiany terminu realizacji zamówienia;

 • unieważnienia niniejszego Zapytania bez podania przyczyny.

 • Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługują odwołania.

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 3 miesięcy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

5. Sposób i termin składania ofert

 • oferty z dopiskiem „Oferta” należy przesłać do 22 sierpnia 2012 r. do godziny 12:00:
  • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

mgr Anna Grużewska,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (91) 449 60 44 lub

  • dostarczyć do siedziby firmy (ul. Janickiego 31, Szczecin, p. 110);
 • zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przesłano Zapytanie ofertowe oraz umieści informację na stronie internetowej Zamawiającego;

 

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.